องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง

ฝ่ายการเมือง

                ฝ่ายสภา  อบต.                                                                                                            ฝ่ายบริหาร

                ประธานสภา  อบต.                                                                                                        นายก  อบต.

                รองประธานสภา  อบต.                                                                                                    รองนายก  อบต.

เลขานุการสภา  อบต.                                                                                                                      เลขานุการนายก  อบต.

                สมาชิกสภา  อบต.

 

ฝ่ายพนักงานประจำ

                    ปลัด  อบต.

                     รองปลัด  อบต.

                                 หัวหน้าสำนักงานปลัด            ผอ.กองคลัง                                         หัวหน้าส่วนโยธา          หัวหน้าส่วนการศึกษา

                                 พนักงาน  อบต.                   พนักงาน  อบต.                                     พนักงาน  อบต.             พนักงาน  อบต.

 

 

สายการบังคับบัญชา

นายก  อบต.

รองนายก  อบต.

                                                                                                                        เลขานุการนายก  อบต.

                                                                                            ปลัด  อบต.

                                                                                         รองปลัด  อบต.

                                  หัวหน้าสำนักงานปลัด         ผอ.กองคลัง                                           หัวหน้าส่วนโยธา         หัวหน้าส่วนการศึกษา

                                   พนักงาน  อบต.               พนักงาน  อบต.                                       พนักงาน  อบต.           พนักงาน  อบต.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ...................................... เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 7 (1) (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่จะให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อันจะนำมาซึ่งข้อเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนำไปเพื่อแสดงความคิดเห็นและรักษาสิทธิต่าง ๆ ที่พึงมีพึงได้ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เห็นเป็นการสมควรประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ดังต่อไปนี้ การจัดโครงสร้างองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 1. องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จัดโครงสร้างและองค์กรในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ (1) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จำนวน 30 คน โดยมีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จำนวน 1 คน และรองประธานสภา จำนวน 1 คน ซึ่งนายอำเภอ ขามสะแกแสง แต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (1.1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล (1.2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (1.3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ (2) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จำนวน 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (2.1) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ (2.2) สั่ง อนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล (2.3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (2.4) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (2.5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล (2.6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ (2.7) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (3) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จำนวน 2 คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ซึ่งมิใช่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย (4) เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จำนวน 1 คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขาม สะแกแสง และมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง มีหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงมอบหมาย (5) สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง แบ่งส่วนราชการ ดังนี้ (5.1) สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รับผิดชอบงานด้าน - งานบริหารงานทั่วไป - งานนโยบายและแผน - งานกฎหมายและคดี - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน - งานการเจ้าหน้าที่ - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม - งานควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อม - งานให้บริการสาธารณสุข - งานส่งเสริมสุขภาพ - งานควบคุมและเผ้าระวังโรค - งานรักษาความสะอาด - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย (5.2) กองคลัง รับผิดชอบงานด้าน - งานการเงิน - งานบัญชี - งานพัสดุ - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย (5.3) กองช่าง รับผิดชอบงานด้าน - งานก่อสร้าง - งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง - งานประสานด้านสาธารณูปโภค - งานผังเมือง - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย (5.4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รับผิดชอบงานด้าน - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - งานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา - งานส่งเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณี - งานส่งเสริม และสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น - งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 2. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย (2.1) หน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ดังต่อไปนี้ (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย (2.2) หน้าที่อาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ดังต่อไปนี้ (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (12) การท่องเที่ยว (13) การผังเมือง (2.3) อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังต่อไปนี้ (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด วิธีดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ กรณีเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ตั้งอยู่เลขที่ 33 หมู่ที่ 3 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ตั้งอยู่เลขที่ 33 หมู่ที่ 3 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์. 0-4438-3623 ต่อ 11 กองคลัง โทรศัพท์. ๐-4438-3623 ต่อ ๑2 กองช่าง โทรศัพท์. ๐-4438-3623 ต่อ ๑3 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทรศัพท์. ๐-4438-3623 ต่อ ๑8 โทรสาร. ๐-4438-3624 เว็บไซต์ www.khamsakasang.go.th จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 ดอกไม้ พากลาง (นางดอกไม้ พากลาง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง