องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
การเปิดเผยราคากลาง
กำหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ - สอบถาม
 
  ชื่อ + นางดอกไม้ พากลาง
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  0-4438-3623 , 080-1660075
  อีเมล์ + admin@khamsakasang.go.th
 
  ชื่อ +
นางสาวพรพนารัช    พงศ์เกสรินทร์
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@khamsakasang.go.th
 
 
  ชื่อ +
นางสาววิไลวรรณ  เหล็กคงสันเทียะ
  ตำแหน่ง + รองปลัด  อบต.ขามสะแกแสง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@khamsakasang.go.th
 
  ชื่อ + นางปราณี เฉลิมชาติ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@khamsakasang.go.th
 
  ชื่อ + นางสาวขวัญจิต นิฤมล
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@khamsakasang.go.th

  ชื่อ + นายณัฐพงษ์ สุขกระโทก
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@khamsakasang.go.th

  ชื่อ + นางสาววิไลวรรณ  เหล็กคงสันเทียะ
  ตำแหน่ง + รองปลัด  อบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@khamsakasang.go.th